Asuminen

KYSYMYS

"Pitääkö asunto vuokrata 3 kk ennen intin alkua, jotta armeija/valtio maksaa vuokran? Entä jos asunnon vuokraa tämän jälkeen tai intin aikana niin maksaako joku taho vuokran? Voiko tällöin saada yleistä asumistukea ja jos niin kuinka paljon?"

-  Pate

VASTAUS

Hei, Pate!

Kelan myöntämiä asumisen tukia on erilaisia ja niihin vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hakijan henkilökohtainen tilanne. Alla on perusasioita eri tukimuodoista. Oman tilanteesi kartoittamisen osalta suosittelisin tilanteesi selvittämistä lähimmässä Kelan toimipisteessä. Samalla saisit ohjeita hakemisesta ja tarvittavista asiakirjoista.

Asumisen tuet

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelalta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.
Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon. Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Jos kanssasi asuu lapsia tai muita henkilöitä kuin puolisosi, voit valita, haetko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea.

Jos saat leskeneläkettä ja opiskelet, voit valita, haetko eläkkeensaajan asumistukea vai opintotuen asumislisää.

Opintotuen asumislisä on tarkoitettu lapsettomalle opiskelijalle, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea, esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa. Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle. Asumisavusta voidaan maksaa myös omaisellesi.

Kenelle

Kela voi maksaa sotilasavustuksen asumisavustuksena asumismenot asevelvolliselle itselleen tai hänen omaiselleen.

Avustukseen oikeutettuja omaisia ovat

  • aviopuoliso
  • avopuoliso, jonka kanssa asevelvollisella on yhteinen lapsi
  • asevelvollisen huolleltavana oleva oma tai aviopuolison lapsi sekä
  • pysyvästi asevelvollisen huoltoon sijoitettu lapsi.

Asevelvollinen asuu vuokralla

Kela maksaa asevelvolliselle itselleen asumisavustusta vuokra-asunnon asumismenoista vain erityisestä syystä.

Erityinen syy tarkoittaa, että asevelvollisen pitää asua vakinaisesti asunnossaan. Asuminen on vakinaista silloin, kun asevelvollinen on vuokrannut asuntonsa viimeistään noin 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista.

Kela voi kuitenkin korvata tämän aikarajan jälkeen tai vasta palveluksen aikana hankitun asunnon asumismenot, jos asunnon hankkimiseen on ollut perusteltu syy, esimerkiksi perheen perustaminen, opiskelun tai työn aloittaminen muualla kuin kotipaikkakunnalla noin 2 kuukauden sisällä palveluksen päättymisestä tai asunnon saanti pitkähkön jonotuksen jälkeen.

Perusteltu syy ei ole asevelvollisen halu itsenäistyä tai se, että vanhemmat eivät halua lapsensa enää asuvan kotona.

Asevelvollisella on kuitenkin oikeus vaihtaa asuntoa ennen palvelusta tai sen aikana.

Avopuolisot asuvat vuokralla

Jos asevelvollisella ei ole yhteisiä lapsia avopuolisonsa kanssa, Kela maksaa asumisavustuksena puolet vuokrasta. Näin on myös silloin kun perheessä on vain avopuolison lapsia.

Jos Kela maksaa avopuolisoille yleistä asumistukea yhteisesti, otetaan asumisavustuksen asumismenoina huomioon asevelvollisen oman asumismeno-osuuden ja asumistuen puolikkaan erotus.

Avopuolisot asuvat omistusasunnossa

Jos asevelvollisella ei ole yhteisiä lapsia avopuolisonsa kanssa ja he omistavat asunnon yhdessä, Kela maksaa asumismenoista puolet. Näin on myös silloin kun perheessä on vain avopuolison lapsia.

Toinen avopuoliso omistaa asunnon yksin

Kela hyväksyy vain asunnon omistajan korkomenot asumismenoiksi, ellei toinen avopuoliso osoita maksukuiteilla osallistuneensa jo ennen palveluksen alkamista asumismenoihin. Muut asumismenot puolitetaan, eikä Kela vaadi maksukuitteja toisen osallistumisesta maksuihin.

Jos Kela maksaa avopuolisoille yleistä asumistukea yhteisesti, otetaan asumisavustuksen asumismenoina huomioon asevelvollisen oman asumismeno-osuuden ja asumistuen puolikkaan erotus.

Ulkomailta palvelukseen tulevan asumismenot

Kela voi maksaa asumisavustusta myös ulkomailta palvelukseen tulleen asevelvollisen tai hänen omaisensa ulkomailla sijaitsevan asunnon asumismenoista. Tällöin tarvitaan erillinen selvitys asumismenoista. Kela ei korvaa veronluonteisia maksuja.

Kela voi maksaa asumisavustusta myös asevelvollisen Suomesta palveluksen ajaksi vuokraaman asunnon asumismenoista. Siinä tapauksessa Kela maksaa Suomesta vuokratun asunnon vuokramenot sen suuruisena kuin palveluspaikkakunnalta vuokrattu yksiö maksaisi. Muut asumismenot Kela korvaa kuten Suomessa asuville.

Suhde muihin etuuksiin

Suhde opintotuen asumislisään

Kela ei myönnä opintotukea eikä siihen kuuluvaa opintotuen asumislisää asevelvolliselle, joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta. Kela lakkauttaa opintotuen ja siihen kuuluvan asumislisän, kun opiskelija menee varusmies- tai siviilipalvelukseen.

Suhde yleiseen asumistukeen

Jos asevelvollinen tai hänen avustukseen oikeutettu omaisensa saa yleistä asumistukea, kun hän hakee asumisavustusta, yleinen asumistuki on ensisijainen ja Kela myöntää asumisavustuksena asumismenojen ja yleisen asumistuen erotuksen.

Kela ei myönnä uutta asumistukea palveluksen alkamiskuukauden alusta ruokakunnalle, jolla on oikeus asumisavustukseen, vaan asumismenot korvataan asumisavustuksena. Jos Kela kuitenkin hylkää asumisavustuksen esim. tulojen tai erityisen syyn puuttumisen takia, ruokakunta voi saada yleistä asumistukea. Jos ruokakunnan jäsenellä (esim. asevelvollisen avopuolisolla) ei ole oikeutta asumisavustukseen, Kela voi myöntää yleistä asumistukea koko ruokakunnan asumismenoista.

Suhde eläkkeensaajan asumistukeen

Jos sotilasavustukseen oikeutettu omainen saa eläkkeensaajan asumistukea, Kela vähentää perheen asumismenoista ensin eläkkeensaajan asumistuen ja korvaa vain erotuksen asumisavustuksena.

Yleinen asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan

  • henkilöluku
  • asunnon pinta-ala
  • asunnon sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja
  • omaisuus.

Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta.

Asumistukea ei myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi.

Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Terv. Po1nt / Maarit